خدمات مراقبت از

دست

خدمات دست (مانیکور)

۱۵۰ هزار تومان
۲۰۰ هزار تومان
۲۵۰ هزار تومان
مانیکور + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۲۵۰ هزار تومان

ترمیم کاشت (ترمیم اولیه)

ترمیم ناخن با‌ پلی‌ژل شفاف بعد از دوهفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۳۰۰ هزار تومان
ترمیم ناخن با‌ پلی‌ژل رنگی بعد از دوهفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۳۵۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بعد از دوهفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۰۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بعد از دوهفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۵۰ هزار تومان

ترمیم کاشت (ترمیم‌های بعدی)

ترمیم ناخن بیش از سه‌هفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۵۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از سه‌هفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۵۰۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از سه‌هفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۰۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از سه‌هفته + تاپ‌ژل
از ۴۵۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از سه‌هفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۵۰۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از سه‌هفته + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۶۰۰ هزار تومان
مانیکور VIP + ترمیم گریم انتخابی + تاپ‌ژل
از ۷۵۰ هزار تومان

کاشت ناخن دست

مانیکور + رابر ژل شفاف + تاپ‌ژل
از ۳۵۰ هزار تومان
مانیکور + رابر ژل رنگی + تاپ‌ژل
از ۴۰۰ هزار تومان
مانیکور + رابر ژل شفاف + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۵۰ هزار تومان
مانیکور + بیلدر ژل شفاف + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۵۰۰ هزار تومان
مانیکور + بیلدر ژل رنگی + تاپ‌ژل
۵۵۰ هزار تومان
مانیکور VIP + پلی‌ژل شفاف + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۶۰۰ هزار تومان
مانیکور VIP + پلی‌ژل رنگی + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۶۵۰ هزار تومان
مانیکور VIP + ژلیکس + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۷۰۰ هزار تومان
مانیکور VIP + فایبر + بیلدر ژل + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۸۵۰ هزار تومان
مانیکور VIP + گریم انتخابی + تاپ‌ژل
از ۹۰۰ هزار تومان

بسته پیشنهادی بیوسنس

پکیج مانیکور دست
۸۰۰هزار تومان
به جای ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مانیکور VIP
ماساژ دست با روغن و کرم‌های مراقبتی مغذی
مراجعه هفتگی

خدمات مراقبت از‫‫‫ ‫‫‫ 

پا

خدمات پا (پدیکور)

از بین بردن کوتیکول‌های اضافه پا
۱۵۰ هزار تومان
حوضچه + بمب پدیکور + ۱۵ دقیقه ماساژ پا
از ۳۵۰ هزار تومان
حوضچه + پدی‌ژل + ژل‌پولیش + ۳۰ دقیقه ماساژ
از ۶۵۰ هزار تومان
پدیکور خشک + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۲۵۰ هزار تومان

ترمیم کاشت (ترمیم‌های بعدی)

ترمیم ناخن بیش از دوماه + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۳۰۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از دوماه + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۳۵۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از دوماه + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۳۰۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از دوماه + تاپ‌ژل
از ۳۵۰ هزار تومان
ترمیم ناخن بیش از یک‌ماه + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۵۰ هزار تومان

کاشت ناخن پا

پدیکور خشک + رابر ژل شفاف + تاپ‌ژل
۲۵۰ هزار تومان
پدیکور خشک + رابر ژل رنگی + تاپ‌ژل
از ۳۰۰ هزار تومان
پدیکور خشک + رابر ژل شفاف + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۳۵۰ هزار تومان
پدیکور خشک + بیلدر ژل شفاف + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۰۰ هزار تومان
پدیکور خشک + بیلدر ژل رنگی + تاپ‌ژل
از ۴۵۰ هزار تومان
پدیکور خشک + پلی‌ژل + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۰۰ هزار تومان
پدیکور خشک + پلی‌ژل رنگی + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۴۵۰ هزار تومان
پدیکور خشک + ژلیکس + لاک‌ژل + تاپ‌ژل
از ۵۵۰ هزار تومان

خدمات

تکمیلی

سایر خدمات

۱۵۰ هزار تومان
۲۵۰ هزار تومان
۵۰ هزار تومان

طراحی ناخن

طرح ناخن
۲۰ تا ۵۰ هزار تومان
فرنچ ناخن
۱۵۰ هزار تومان
ایربراش
از ۲۰۰ هزار تومان

پکیج‌های اقتصادی
به جای رزرو خدمات به صورت جداگانه با رزرو پکیج از خدمات اقتصادی به صورت ماهانه و منظم لذت ببرید.
پکیج پدیکور
۹۰۰هزار تومان
به جای ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
پدیکور VIP
لاک‌ژل و تاپ‌ژل انتخابی
دو دوره پدیکور مجزا
پیشنهاد بیوسنس
پکیج ژل‌پولیش ناخن دست
۶۰۰هزار تومان
به جای ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مانیکور VIP
لاک‌ژل و تاپ‌ژل انتخابی
مراجعه هر دوهفته یکبار
پکیج مانیکور دست
۸۰۰هزار تومان
به جای ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مانیکور VIP
ماساژ دست با روغن و کرم‌های مراقبتی مغذی
مراجعه هفتگی